Nova Innovation

Best viewed on a device with a bigger screen...

27th January 2022

Mae arweinwyr y byd yn y maes ynni llanw sef SABELLA a Nova Innovation yn dathlu ar ôl sicrhau angorfa 12MW yn un o safleoedd ynni llanw mwyaf y byd oddi ar arfordir Ynys Gybi, Ynys Môn yng Nghymru.

Morlais yw’r prosiect cyntaf i SABELLA a Nova Innovation (Nova) ein hennill ar ôl iddynt gyhoeddi ym mis Mehefin 2021 y byddent yn cyd-weithio ar ddatblygu safle ynni llanw. Bydd pob cwmni yn datblygu 6MW yn yr angorfa 12MW sy’n gorchuddio arwynebedd o 0.65km2. Gall safle tyrbin llanw 12MW ddarparu pwer i hyd at 10,000 o gartrefi’r flwyddyn.

Mae'r ddau dyrbin llanw gan SABELLA a Nova yn eistedd ar wely'r môr ac wedi'u gorchuddio'n llwyr, heb unrhyw effaith weledol ar y tirwedd. Mae'r technolegau'n cynhyrchu ynni glân, rhagweladwy ac yn gweithio gyda natur gan y gall bywyd morol symud o'u cwmpas yn rhydd.

Dywedodd Fanch Le Bris, Prif Weithredwr SABELLA:

“Mae SABELLA yn falch iawn o’r cyflawniad sylweddol hwn, gan gefnogi Llywodraeth Cymru ar y daith trawsnewid ynni. Mae prosiect Morlais yn dangos ymrwymiad cryf timau Nova a SABELLA i feithrin gallu ar gyfer ynni’r llanw ledled Ffrainc a’r DU a chyflawni prosiectau a fydd yn cael effaith sylweddol.”

 

Ychwanegodd Simon Forrest, Prif Weithredwr Nova Innovation:

“Mae Nova yn falch iawn o fod yn ehangu yng Nghymru ac mae buddugoliaeth Morlais yn dyst i waith caled ein tîm yng Nghymru dros y blynyddoedd. Mae prosiect Morlais yn gyfle gwych i SABELLA a Nova gynyddu a helpu i yrru targedau sero net Cymru.”

 

Mae parth ynni llanw Morlais yn gorchuddio ardal o 35km2 yn y môr. Menter Môn sy'n gyfrifol am reoli'r safle a dyfarnu'r angorfeydd. Derbyniodd y safle 240MW ganiatâd ar gyfer datblygiad gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2021. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhoi trwydded forol sy’n rhoi caniatâd i osod tyrbinau llanw. Bydd y gwaith o adeiladu a gweithredu'r prosiect yn digwydd fesul cam fel bod posib monitro amgylchedd bywyd gwyllt a chynefinoedd.

Dywedodd Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru:

“Rwy’n croesawu’r newyddion am gynlluniau Nova Innovation a SABELLA i ehangu drwy brosiect Morlais. Bydd yn dod â swyddi lle mae angen sgiliau arbennigol ar eu cyfer i ogledd Cymru. Mae digonedd o adnoddau morol yng Nghymru sydd angen cael  eu defnyddio mewn ffordd gynaliadwy os ydym am symud tuag at economi carbon isel.

 

“Rydym wedi buddsoddi’n helaeth mewn ystod o brosiectau, gyda chefnogaeth yr UE, yn y sector ynni morol ac mewn datblygiadau carbon isel a all wneud cyfraniad pwysig at ein targedau ynni adnewyddadwy.”

 

Mae SABELLA a Nova Innovation eisoes wedi dechrau arolygon ym Morlais a bydd eu tyrbinau cyntaf yn cael eu gosod yn 2023/24.

Dywedodd Karen Jones, Cyfarwyddwr ym Morlais:

“Rydym wrth ein bodd o fod yn cael gweithio gyda Nova a SABELLA ac yn edrych ymlaen at ddatblygu perthynas hirdymor gyda’r bartneriaeth hon. Bydd yn sicr o ddod â manteision economaidd i’r ardal leol, yn ogystal â chwarae rhan bwysig wrth i ni gyd ymdrechu i leihau carbon a chyrraedd targedau sero net.”

Mae SABELLA a Nova yn bwriadu adeiladu ar y prosiect cychwynnol hwn trwy gyfuno arbenigedd a datblygu safleoedd ynni llanw eraill yn y DU a Ffrainc.

Access Key Enabled Navigation
Keywords for: SABELLA a Nova Innovation yn dathlu llwyddiant yng Nghymru

world-leading tidal energy company, tidal turbines, Tidal Energy, clean energy, clean electricity, predictable electricity, tides, estuaries, large river flows, 100 kW, marine energy systems, subsea connectors, smart energy microgrids, energy storage, electric vehicle charging, utilities, turbines, energy