Search

Dyfarnu Cyllid Grant I Nova Innovation I Sefydlu Ynni’r Llanw Yng Ngogledd Cymru

Mae’r prif gwmni ynni’r llanw, Nova Innovation, wedi cael dyfarniad grant o £265,000 gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir i helpu i sefydlu ei weithrediadau yng Nghymru. Bydd yr arian yn cael ei rannu dros gyfnod o dair blynedd ac yn helpu i sefydlu pedair swydd amser llawn yng Ngogledd Cymru a sefydlu cyfleuster rhoi tyrbinau at ei gilydd, gyda chefnogaeth cadwyn gyflenwi gadarn ar gyfer prosiectau Nova yng Nghymru.


Ar hyn o bryd mae Nova wrthi’n datblygu dau brosiect ynni’r llanw yng Nghymru – yn Enlli ar Benrhyn Llŷn, lle mae’r cwmni’n gweithio’n agos gyda’r grŵp cymunedol YnNi Llŷn a Pharth Arddangos Morlais oddi ar Ynys Môn.


Wrth siarad am y dyfarniad grant gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir, dywedodd Joseph Kidd, Rheolwr Masnachol Nova Innovation: “Bydd y grant hwn yn helpu Nova i fuddsoddi mewn swyddi lleol ac yn y gadwyn gyflenwi leol yng ngogledd Cymru. Mae gan ynni’r llanw ran hollbwysig i’w chwarae yng nghymysgedd ynni Cymru a gall fod yn gatalydd go iawn ar gyfer adfywio cymunedau arfordirol. Mae creu swyddi a datblygu gweithgynhyrchu lleol i gyd yn rhan o hynny yn ein barn ni.”


Dywedodd Brian Thomas, Cadeirydd YnNi Llŷn, “Rydyn ni’n croesawu’r cyllid hwn oherwydd bydd yn cefnogi creu swyddi newydd yng ngogledd Cymru. Rydyn ni’n gyffrous y byddwn ni’n gweithio gyda Nova a bydd hyn yn helpu i gyflymu’r prosiectau rydyn ni’n eu datblygu gyda’n gilydd, ar yr un pryd â bod yn gatalydd ar gyfer datblygu economaidd ehangach yn y rhanbarth.”


Ychwanegodd David Jones, Cyfarwyddwr Prosiect yn Ynni Morol Cymru, “Mae ynni morol wedi creu dros 100 o swyddi carbon isel newydd ar draws Cymru dros y ddwy flynedd diwethaf, gan gefnogi gwytnwch y gadwyn gyflenwi, clystyru a’n heconomïau morol. Rydyn ni wrth ein bodd bod Nova, datblygwr llanw sydd gyda’r gorau yn y byd, wedi dewis Cymru yn lleoliad i ddatblygu eu gweithgareddau, gan barhau i dyfu’r diwydiant arloesol hwn yng Nghymru.”


Mae gan Nova bresenoldeb yng Nghymru yn barod yn y Prosiect Ynni Morol yn Noc Penfro, ac mae’n defnyddio’r arbenigwr profiadol mewn ynni morol, Joseph Kidd, i arwain datblygiadau Nova yng Nghymru. Y ffocws ar gyfer Nova nawr ydy sefydlu presenoldeb gweithredol yng ngogledd Cymru ac adeiladu'r tîm i gyflawni’r prosiectau.


Mae’r grant a ddyfarnwyd gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir yn brawf pellach o safle Nova Innovation fel arweinydd yn y farchnad yng nghyswllt technoleg ynni'r llanw. Ers ei greu yn 2010, mae Nova wedi bod ar flaen y gad o ran datblygu technoleg ynni’r llanw. Yn 2016 Nova oedd y cwmni cyntaf yn y byd i ddatblygu arae llanw ar y môr a oedd yn hollol weithredol ac wedi’i gysylltu â'r grid, yn eu safle yn Shetland.

Recent Posts

See All

EU Drives Tidal Energy to Commercial Reality

Innovative new tidal turbine cuts the cost of tidal energy by 30%. World-leading tidal energy company Nova Innovation has successfully completed its project to manufacture its market-ready, state of t

© 2020 Nova Innovation Ltd.

Nova Innovation Ltd is registered in Scotland, number SC358996. Registered address: 45 Timber Bush, Edinburgh EH6 6QH, United Kingdom